چاق سلامتی

خداوندا، تو چه مهربانانه می بخشی و ما چه حسابگرانه تسبیح می شماریم !

دوستان، آمده ایم باز، که این دفتر ممتاز، کنیم باز و شویم قافیه پرداز و از سر صدق و صفا سخن را کنیم آغاز به تسبیح خداوند تبارک و تعالی که غفور است و رحیم است، صبور است و حلیم است. رؤف است و کریم است، کبیر است و عظیم است، بصیر است و علیم است، نصیر است و نعیم‌است، قدیر است و قدیم است. خدایی که بسی نعمت سرشار به ما آدمیان داده، گهرهای گران داده، سر و صورت و جان داده، تن و تاب و توان داده، رخ و روح و روان داده، لب و گوش و دهان داده، دل و چشم و زبان داده، شکم داده و نان داده، زآفات امان داده، کمالات نهان داده، هنرهای عیان داده و توفیق بیان داده و این ها پی آن داده که از شکر عطا و کرمش چشم نپوشیم و ز هر غم نخروشیم و ز هر درد نجوشیم و تکبر نفروشیم و می از ساغر توحید بنوشیم و بکوشیم که تا از دل و جان شکر بگوئیم عنایات خداوند مبین را. آن آفریننده ی دانا و خداوند توانا و مُهین خالق یکتا و بهین داور دادار، کزو گشته پدیدار، به دهر این همه آثار، چه دریا و چه کهسار، چه صحرا و چه گلزار، چه اَنهار و چه اشجار، اگر برگ و اگر بار، اگر مور و اگر مار، اگر نور و اگر نار و اگر ثابت و سیار. خدایی که خبردار بود از همه اسرار، غنی باشد و غفار، شود مرحمتش یار، درین دار و در آن دار، به اخیار و به زهاد و به عِباد و به اوتاد و به آحاد و به افراد نکوکار و مددکار، خدائی که عطا کرده به هر مرغ پر و بال، به هر مار خط و خال، به هر شیر بر و یال، به هر کار و به هر حال بود قبله ی آمال و شود ناظر اعمال، فتد در همه احوال از او سایه ی اقبال به فرق سر آن قوم که پوینده ره خیر و نکوکاری و دینداری و هشیاری و ایمان و صفا و کرم و صدق و یقین را. آرزومندم و خواهنده که بخشد کرم ایزد بخشنده به هر بنده شکیبائی و تدبیر و توانائی و بینائی و دانائی بسیار که با پیروی از منطق و عقل ره راست بپوئیم و زهر قصه ی شیرین و حدیث نمکین پند بگیریم و نصیحت بپذیریم و چنان مردم فرزانه بدان گونه حکیمانه در این دار جهان عمر سرآریم که از کرده ی خود شرم نداریم و ره بد نسپاریم و به درگاه خدا شکر گزاریم که ما را به ره صدق و صفا و کرم عدل چنان کرده هدایت زسرلطف و عنایت که ز ما خلق ندارند شکایت، به ازین نیست حکایت، به ازین چیست درایت، که زحسن عمل ما به نهایت، همه کس راست رضایت، چه خداود و چه مخلوق خداوند، به گیتی همه باشند ز ما راضی و خرسند و به توفیق الهی بتوانیم در این دار فنا نکوکار و فداکار، زندگی سالم و بی دغدغه ای داشته باشیم و در آن دار بقا نیز خداوند کند قسمت ما نعمت فردوس برین را !

  محبوبترین فرد نزد خداوند، سخاوتمندترین آنان است.

تماس با ما

bottom logo3

آدرس دفتر کرمان: خیابان بهشتی، جنب شرکت نفت، انتهای کوچه شماره 5، پلاک 29، کد پستی:7619736333
تلفن:32476130-034، فاکس:32476131-034، همراه:09133434826
آدرس دفتر تهران: میدان آرژانیتن، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان11، بن بست نیلوفر، پلاک1، واحد1، کد پستی:1513745713
تلفاکس:88722418-021،

تصاویر تصادفی

پیشرفت پروژه ها