شناسنامه انجمن

تو نیکی می کن و در دجله انداز

کـه ایـزد در بیابانت دهـد بـاز

انجمن زنان نیکوکار مهتاب خیریه نیک گامان جمشید (بزرگترین گروه زنان نیکوکار ایران و جهان)

تاریخ تأسیس: 8 / 8/ 1388

تاریخ ثبت: 12 / 12 / 1389

محل ثبت: استان کرمان

شناسه ملی: 10630147892

شماره ثبت اساسنامه در دبیرخانه اداره ثبت اسناد کرمان 10066 مورخه 27 / 11 / 1389

درج آگهی در روزنامه رسمی کشور بشماره 19254 مورخه  22 / 01 / 1390

درج آگهی در روزنامه محلی عصر باور بشماره 217 مورخه 16 / 12 / 1389

درج آگهی آخرین تغیرات در روزنامه رسمی کشور بشماره 19876 مورخه 09 / 03 / 1392 صفحه 33

گستره فعالیت خدمات رسانی استان پهناور کرمان، تهران بزرگ بعضاً سایر نقاط محروم ایران (در حال کسب مجوز جهت فعالیت های گسترده تر و سراسری) طبق نیت و نظر بانیان و حامیان مرتبط

تاریخ اتمام مسولیت اولین دوره هیات مدیره (قابل تمدید) مورخه 12 / 12/ 1391 ، دومین دوره 12 / 12 / 1393 می باشد.

تماس با ما

bottom logo3

آدرس دفتر کرمان: خیابان بهشتی، جنب شرکت نفت، انتهای کوچه شماره 5، پلاک 29، کد پستی:7619736333
تلفن:32476130-034، فاکس:32476131-034، همراه:09133434826
آدرس دفتر تهران: میدان آرژانیتن، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان11، بن بست نیلوفر، پلاک1، واحد1، کد پستی:1513745713
تلفاکس:88722418-021،

تصاویر تصادفی

پیشرفت پروژه ها